Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia Szkoły

Historia Szkoły

 

 

HISTORIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDZIELISKACH

 


 

Szkoła w Niedzieliskach istniała prawdopodobnie od  drugiej połowy XIX wieku, od roku 1880, tak daleko bowiem sięga najstarsza kronika. Pierwszym nauczycielem w Niedzieliskach był pan Ząbek, który  pracował tu przez 15 lat, do roku 1895. Następcą jego był pan Sulczewski oraz siła żeńska o niewiadomym nazwisku. Pracowali tutaj do roku 1902. Wszyscy oni uczyli bardzo krótko, głównie z powodu braku mieszkania.

 

ROK 1902 – 1932. Kierownik szkoły pan Franciszek Repeć.

 

Od roku 1902 do 1932 kierownictwo szkoły objął pan Franciszek Repeć. Jego zasługą było zbudowanie nowej murowanej szkoły. Nowy budynek został oddany do użytku w roku 1907. Uczęszczały do niego dzieci z Niedzielisk i przysiółków (Podszumina, Wygody). Od stycznia kierownik szkoły pan Franciszek Repeć przeszedł na emeryturę, a władze szkolne  zamianowały kierownikiem szkoły panią Kazimierę Sękowską nauczyciela ze Strzelec Wielkich. Szkoła nie posiadała własnego budynku, dzieci uczyły się w wynajętej izbie prywatnego domu. Nauka w takich warunkach była bardzo trudna .

 

ROK 1932 – 1939. Kierownik szkoły pani Kazimiera Sękowska

 

W dniu 31 sierpnia 1932 r. odebrał szkołę od pani kierowniczki Kazimiery Sękowskiej mianowany na drodze konkursu kierownikiem szkoły w Niedzieliskach Władysław Roczniak, dotychczasowy nauczyciel szkoły powszechnej w Strzelcach Wielkich. Drugą siłą została Janina Borecka. Warunki w szkole były trudne ze względu na duża liczbę dzieci. (130 i klasy łączone). Wówczas obowiązywało 6 lat nauki. Niedzieliska były samodzielną gminą, wójtem był pan Jan  Bartyzel. Tylko parafia  była Szczurowa. Nauka religii odbywała się w szkole po lekcjach, gospodarze przywozili katechetę ze Szczurowej dwa razy w tygodniu. W latach 1932 – 1939 nie zaszły żadne ważniejsze zmiany. W 1937r.  powiatowe władze włączyły urzędowo przysiółek Wisowatki do rejonu szkolnego Niedzielska.

 

Świadectwo rok szkolny1939/1945
wybuch II wojny światowej i ciężkie lata okupacji. Kierownik szkoły pan Władysław Roczniak. 

 

 

1 września 1939r. nie było mowy o  rozpoczęciu nauki w szkole, nikt nie wiedział co będzie jutro. W szkołach zabroniono uczyć historii, geografii, i śpiewu. W miejsce podręczników wydano pismo dla dzieci ,,STER”. Od 1 września 1940 r.  zwolniono wszystkie nauczycielki,  żony kierowników szkół. Szkoła podlegała starostwu niemieckiemu w Tarnowie. Wizytowana została dwa razy przez inspektora  Józefa Groble. Liczba dzieci w szkole wzrosła do 221 uczniów. Były częste przerwy w nauce spowodowane brakiem opału lub kwaterowaniem wojsk niemieckich. Brakowało pomocy naukowych, biblioteka szkolna nie istniała. W szkole zniszczeniu uległy dokumentacje ważne dla nauczycieli (dzienniki, katalogi, kronika szkolna prowadzona od roku 1932).

 

Od 1 lutego 1945r.  rozpoczęła się normalna nauka. Tak szkoła w Niedzieliskach przeżyła koszmarne lata II wojny światowej i lata okupacji 1939/1945.

 

LATA  1945 / 1958

 

Po zakończeniu II wojny światowej przywrócono normalna naukę w szkole.W tym czasie pracowało tylko czworo nauczycieli, liczba dzieci zmalała , gdyż wiele rodzin opuszczało wieś przenosząc się na Ziemie Odzyskane. Od roku 1951 do roku 1958  kierownictwo szkoły w Niedzieliskach ulegało zmianie. Byli to:

 

1951 – Genowefa Podoluk

 

1954/55 – Cecylia Skalska

 

1956/57 – Józefa Pater

 

W 1958 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły, dobudowano pięć sal. We wrześniu 1958 r. nauka rozpoczęła się już w rozbudowanej szkole, w której uczyło pięcioro nauczycieli.

 

 

 

 

 

 LATA 1972 – 1990

 

 

 

W roku szkolnym 1972/73 obowiązki kierownika szkoły przejął pan Józef Suwara. Szkoła w tych latach  na wsi stanowiła jedna instytucję oświatową. Na placu szkolnym znajdowały się dwa budynki (drewniany i murowany), w obu z nich odbywały się zajęcia edukacyjne.

 

W latach 1986/87 obowiązki dyrektora szkoły objęła Urszula Leśniak. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Ilość oddziałów w szkole  to osiem klas  oraz oddział zerowy. Szkoła liczyła 110 uczniów. Na terenie szkoły odbywały się konkursy, olimpiady. Działał też Samorząd Uczniowski, który systematycznie przygotowywał uroczystości ważnych wydarzeń i rocznic państwowych. Organizowano także wycieczki krajoznawczo – turystyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATA 1991 -2001


 

 

            Funkcje dyrektora pełniła Stanisława Stachoń. Praca dydaktyczna przebiegała zgodnie z planem pracy szkoły poprawiły się warunki lokalne szkoły. Do użytku oddano nowe skrzydło  nowo wybudowanej szkoły.

 

Uczniowie mogli rozpocząć w nowych przestronnych pomieszczeniach. Każda klasa miała swoja oddzielna sala co umożliwiało naukę na pierwsza zmianę. W roku szkolnym 1999/2000  weszła w życie nowa reforma oświatowa. Klasy I – III stanowiące I etap edukacji , objęte zostały nauczaniem zintegrowanym, klasa IV  rozpoczęła II etap edukacyjny reformy. Przez rok w szkole funkcjonowała filia gimnazjum – uczyła się w niej młodzież I klasy z Niedzielski i Rudy – Rysia.

 

 

 LATA 2002/2007


 

Dyrektorem szkoły zostaje pani Anna Gofron

 

 

 

Szkoła stale zmieniała swój wygląd . Obecny dyrektor pani mgr inż. Katarzyna Mach, Rada Pedagogiczna pragną, aby młodzież naszej szkoły uczyła się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku. Zmodernizowano sale lekcyjne - wyposażono je w nowe meble, tablicę interaktywną, elektroniczny mikroskop. Udoskonalono klasopracownie przedmiotowe, wymieniając przestarzałe wyposażenie i sprzęt dydaktyczny. Dzisiaj możemy być dumni z klasopracowni języka angielskiego, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, przyrodniczej, sali zabaw. Wszystkie sale są na bieżąco unowocześniane i doposażane.